افکت زیبا برای هاور - Stack Motion Hover ( نمونه 9)

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

;(function(window) {

'use strict';

/**

* StackFx: The parent class.

*/

function StackFx(el) {

this.DOM = {};

this.DOM.el = el;

this.DOM.stack = this.DOM.el.querySelector('.stack');

this.DOM.stackItems = [].slice.call(this.DOM.stack.children);

this.totalItems = this.DOM.stackItems.length;

this.DOM.img = this.DOM.stack.querySelector('.stack__figure > .stack__img');

this.DOM.caption = this.DOM.el.querySelector('.grid__item-caption');

this.DOM.title = this.DOM.caption.querySelector('.grid__item-title');

this.DOM.columns = {left: this.DOM.caption.querySelector('.column--left'), right: this.DOM.caption.querySelector('.column--right')};

}

StackFx.prototype._removeAnimeTargets = function() {

anime.remove(this.DOM.stackItems);

anime.remove(this.DOM.img);

anime.remove(this.DOM.title);

anime.remove(this.DOM.columns.left);

anime.remove(this.DOM.columns.right);

};

/************************************************************************

* PolluxFx.

************************************************************************/

function PolluxFx(el) {

StackFx.call(this, el);

this._initEvents();

}

PolluxFx.prototype = Object.create(StackFx.prototype);

PolluxFx.prototype.constructor = PolluxFx;

PolluxFx.prototype._initEvents = function() {

var self = this;

this._mouseenterFn = function() {

self._removeAnimeTargets();

self._in();

};

this._mouseleaveFn = function() {

self._removeAnimeTargets();

self._out();

};

this.DOM.stack.addEventListener('mouseenter', this._mouseenterFn);

this.DOM.stack.addEventListener('mouseleave', this._mouseleaveFn);

};

PolluxFx.prototype._in = function() {

var self = this;

anime({

targets: this.DOM.stackItems,

duration: 1000,

opacity: {

value: function(target, index, cnt) {

return index !== cnt - 1 ? [0,0.1*index+0.1] : 1

},

easing: 'linear',

delay: function(target, index, cnt) {

return (cnt-index-1)*60;

}

},

translateY: {

value: function(target, index) {

return -1*index*10;

},

easing: 'easeInOutCubic'

},

rotateX: {

value: 80,

easing: 'easeInOutCubic'

},

rotateZ: {

value: 360,

easing: 'easeInOutCubic',

delay: function(target, index, cnt) {

return (cnt-index-1)*60;

}

}

});

anime({

targets: this.DOM.img,

duration: 1000,

easing: 'easeInOutCubic',

scale: 0.7

});

anime({

targets: this.DOM.title,

rotate: [

{

value: [0,10],

duration: 300,

delay: 300,

easing: 'easeOutCubic',

},

{

value: [-20,0],

duration: 300,

easing: 'easeOutCubic',

}

],

opacity: [

{

value: [1,0],

duration: 100,

delay: 300,

easing: 'easeOutCubic'

},

{

value: [0,1],

duration: 100,

delay: 300,

easing: 'easeOutCubic'

}

]

});

};

PolluxFx.prototype._out = function() {

var self = this;

anime({

targets: this.DOM.stackItems,

duration: 1000,

opacity: {

value: function(target, index, cnt) {

return index !== cnt - 1 ? 0 : 1

},

easing: 'linear',

delay: function(target, index) {

return index*60;

},

},

translateY: {

value: 0,

easing: 'easeInOutCubic'

},

rotateX: {

value: 0,

easing: 'easeInOutCubic'

},

rotateZ: {

value: 0,

easing: 'easeInOutCubic',

delay: function(target, index, cnt) {

return (cnt-index-1)*60;

}

}

});

anime({

targets: this.DOM.img,

duration: 1000,

easing: 'easeInOutCubic',

scale: 1

});

anime({

targets: this.DOM.title,

duration: 1000,

easing: 'easeInOutCubic',

rotate: 0,

opacity: 1

});

};

window.PolluxFx = PolluxFx;

[].slice.call(document.querySelectorAll('.grid--effect-pollux > .grid__item')).forEach(function(stackEl) {

new PolluxFx(stackEl);

});

})(window);

نویسنده : استخدام کار بازدید : 11 تاريخ : جمعه 17 شهريور 1396 ساعت: 17:46

فهرست وبلاگ