افکت زیبا برای هاور - Stack Motion Hover ( نمونه 7)

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

امکانات وب

پر مخاطب ها

آرشیو مطالب

برچسب ها

;(function(window) {

'use strict';

/**

* StackFx: The parent class.

*/

function StackFx(el) {

this.DOM = {};

this.DOM.el = el;

this.DOM.stack = this.DOM.el.querySelector('.stack');

this.DOM.stackItems = [].slice.call(this.DOM.stack.children);

this.totalItems = this.DOM.stackItems.length;

this.DOM.img = this.DOM.stack.querySelector('.stack__figure > .stack__img');

this.DOM.caption = this.DOM.el.querySelector('.grid__item-caption');

this.DOM.title = this.DOM.caption.querySelector('.grid__item-title');

this.DOM.columns = {left: this.DOM.caption.querySelector('.column--left'), right: this.DOM.caption.querySelector('.column--right')};

}

StackFx.prototype._removeAnimeTargets = function() {

anime.remove(this.DOM.stackItems);

anime.remove(this.DOM.img);

anime.remove(this.DOM.title);

anime.remove(this.DOM.columns.left);

anime.remove(this.DOM.columns.right);

};

/************************************************************************

* RigelFx.

************************************************************************/

function RigelFx(el) {

StackFx.call(this, el);

this._initEvents();

}

RigelFx.prototype = Object.create(StackFx.prototype);

RigelFx.prototype.constructor = RigelFx;

RigelFx.prototype._initEvents = function() {

var self = this;

this._mouseenterFn = function() {

self._removeAnimeTargets();

self._in();

};

this._mouseleaveFn = function() {

self._removeAnimeTargets();

self._out();

};

this.DOM.stack.addEventListener('mouseenter', this._mouseenterFn);

this.DOM.stack.addEventListener('mouseleave', this._mouseleaveFn);

};

RigelFx.prototype._in = function() {

var self = this;

anime({

targets: this.DOM.stackItems,

translateZ: {

value: function(target, index) {

return index*10;

},

duration: 800,

easing: 'easeOutExpo',

delay: 200

},

opacity: {

value: function(target, index, cnt) {

return index !== cnt - 1 ? [0,0.1*index+0.1] : 1

},

duration: 1,

easing: 'linear',

delay: 200

},

translateY: [

{

value: function(target, index) {

return -1*index*10;

},

duration: 800,

delay: 200,

elasticity: 300

},

],

scaleY: [

{

value: 0.8,

duration: 200,

easing: 'easeOutExpo'

},

{

value: 1,

duration: 800,

elasticity: 300

}

],

scaleX: [

{

value: 1.1,

duration: 200,

easing: 'easeOutExpo'

},

{

value: 1,

duration: 800,

elasticity: 300

}

]

});

anime({

targets: this.DOM.img,

duration: 900,

easing: 'easeOutExpo',

delay: 200,

scale: 0.7

});

anime({

targets: this.DOM.title,

translateY: {

value: [200,0],

duration: 800,

easing: 'easeOutExpo',

},

opacity: {

value: [0,1],

duration: 400,

delay: 200,

easing: 'linear'

}

});

anime({

targets: [this.DOM.columns.left, this.DOM.columns.right],

translateY: [

{

value: [60,0],

duration: 800,

easing: 'easeOutExpo',

delay: 200

}

],

opacity: [

{value: [0,0], duration: 1, easing: 'linear'},

{value: 1, delay: 300, duration: 400, easing: 'linear'}

]

});

};

RigelFx.prototype._out = function() {

var self = this;

anime({

targets: this.DOM.stackItems,

duration: 800,

easing: 'easeOutElastic',

translateZ: 0,

opacity: function(target, index, cnt) {

return index !== cnt - 1 ? 0 : 1

},

translateY: 0

});

anime({

targets: this.DOM.img,

duration: 800,

easing: 'easeOutElastic',

scale: 1

});

anime({

targets: this.DOM.title,

duration: 800,

easing: 'easeOutExpo',

translateY: 0,

opacity: 1

});

anime({

targets: [this.DOM.columns.left, this.DOM.columns.right],

duration: 800,

easing: 'easeOutExpo',

translateY: 0,

opacity: 1

});

};

window.RigelFx = RigelFx;

[].slice.call(document.querySelectorAll('.grid--effect-rigel > .grid__item')).forEach(function(stackEl) {

new RigelFx(stackEl);

});

})(window);

نویسنده : استخدام کار بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 15 شهريور 1396 ساعت: 19:24
برچسب‌ها : نمونه,
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها