افکت زیبا برای هاور - Stack Motion Hover ( نمونه 6)

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

;(function(window) {

'use strict';

/**

* StackFx: The parent class.

*/

function StackFx(el) {

this.DOM = {};

this.DOM.el = el;

this.DOM.stack = this.DOM.el.querySelector('.stack');

this.DOM.stackItems = [].slice.call(this.DOM.stack.children);

this.totalItems = this.DOM.stackItems.length;

this.DOM.img = this.DOM.stack.querySelector('.stack__figure > .stack__img');

this.DOM.caption = this.DOM.el.querySelector('.grid__item-caption');

this.DOM.title = this.DOM.caption.querySelector('.grid__item-title');

this.DOM.columns = {left: this.DOM.caption.querySelector('.column--left'), right: this.DOM.caption.querySelector('.column--right')};

}

StackFx.prototype._removeAnimeTargets = function() {

anime.remove(this.DOM.stackItems);

anime.remove(this.DOM.img);

anime.remove(this.DOM.title);

anime.remove(this.DOM.columns.left);

anime.remove(this.DOM.columns.right);

};

/************************************************************************

* AltairFx.

************************************************************************/

function AltairFx(el) {

StackFx.call(this, el);

this._initEvents();

}

AltairFx.prototype = Object.create(StackFx.prototype);

AltairFx.prototype.constructor = AltairFx;

AltairFx.prototype._initEvents = function() {

var self = this;

this._mouseenterFn = function() {

self._removeAnimeTargets();

self._in();

};

this._mouseleaveFn = function() {

self._removeAnimeTargets();

self._out();

};

this.DOM.stack.addEventListener('mouseenter', this._mouseenterFn);

this.DOM.stack.addEventListener('mouseleave', this._mouseleaveFn);

};

AltairFx.prototype._in = function() {

var self = this;

this.DOM.stackItems.map(function(e, i) {

e.style.opacity = i !== self.totalItems - 1 ? 0.2*i+0.2 : 1

});

anime({

targets: this.DOM.stackItems,

duration: 1000,

easing: 'easeOutElastic',

translateZ: function(target, index, cnt) {

return index*3;

},

rotateX: function(target, index, cnt) {

return -1*index*4;

},

delay: function(target, index, cnt) {

return (cnt-index-1)*30

}

});

anime({

targets: this.DOM.img,

duration: 500,

easing: 'easeOutExpo',

scale: 0.7

});

anime({

targets: this.DOM.title,

duration: 1000,

easing: 'easeOutElastic',

translateY: 20

});

anime({

targets: [this.DOM.columns.left, this.DOM.columns.right],

duration: 1000,

easing: 'easeOutElastic',

translateY: function(target, index) {

return index === 0 ? 30 : 20;

}

});

};

AltairFx.prototype._out = function() {

var self = this;

anime({

targets: this.DOM.stackItems,

duration: 500,

easing: 'easeOutExpo',

opacity: function(target, index, cnt) {

return index !== cnt - 1 ? 0 : 1

},

translateZ: 0,

rotateX: 0

});

anime({

targets: this.DOM.img,

duration: 500,

easing: 'easeOutExpo',

scale: 1

});

anime({

targets: [this.DOM.columns.left, this.DOM.columns.right, this.DOM.title],

duration: 500,

easing: 'easeOutExpo',

translateY: 0

});

};

window.AltairFx = AltairFx;

[].slice.call(document.querySelectorAll('.grid--effect-altair > .grid__item')).forEach(function(stackEl) {

new AltairFx(stackEl);

});

})(window);

نویسنده : استخدام کار بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 15 شهريور 1396 ساعت: 2:19

فهرست وبلاگ